Wat is EMBEDDED ART?

 

Onder de titel EMBEDDED ART werden in de zomer van 2015 op Park Vliegbasis Soesterberg verschillende shelters, munitiebunkers, een commandobunker en de verkeerstoren gedurende drie weekenden opengesteld. Hierin worden nieuwe en bestaande kunstwerken getoond. EMBEDDED ART is een kunstroute van circa 10 kilometer door een uniek militair landschap, voornamelijk met sporen uit de Koude Oorlog, omringd door wilde en kwetsbare natuur.

 

De titel EMBEDDED ART werd gekozen vanwege de geheimzinnigheid die nog steeds voelbaar is in het gebied; het gegeven dat ook de kunst verborgen is; en de weg erheen een ontdekkingstocht. Ook werd een link gelegd met de zogenaamde ‘war artists’ die sinds de 1e wereldoorlog werden ingebed bij militaire operaties om verslag te doen. Tal van kunstenaars, architecten en ontwerpers waren hier namelijk embedded sinds 2010. Tijdens de herinrichting van militair vliegveld naar een natuur- en recreatiegebied deden kunstenaars ontwerpend onderzoek en verbleven er soms langere tijd om kunstwerken en installaties te realiseren. Echter niet alleen om verslag te doen, maar ook om vanuit een eigen visie een bijdrage te leveren aan de thema’s die horen tot het DNA van dit gebied: Koude Oorlog, innovatie, techniek en natuur. Verhalend, serieus, kritisch, met humor, onderzoekend en met vooruitlopende ideeën .

EMBEDDED ART betekent ook dat de kunst inmiddels behoort tot de infrastructuur van Park Vliegbasis Soesterberg.

 

Hoe zijn de kunstwerken op de vliegbasis gekomen

De Provincie Utrecht kocht het terrein in 2009 van Defensie om er natuurgebied van te maken en deze deels open te stellen voor publiek. Dit heeft 5 jaar in beslag genomen. Aan de noordzijde werd het nieuwe Nationaal Militair Museum gebouwd. De vliegbasis ligt voor ruim 2/3 op grondgebied van de gemeente Soest en ca 1/3 op grond- gebied van de gemeente Zeist. Het Utrechts Landschap beheert sinds de overname het terrein.

 

Periode 2010-2014

Om naast de natuuropgave ook een culturele ontwikkeling op gang te brengen voor het toekomstige ‘Park Vliegbasis Soesterberg’, zijn er in de ‘tussentijd’ (vanaf 2010 tot 2015) verschillende programma’s uitgerold waarbij culturele partners, natuurpartners en stakeholders samenwerkten: Van de ‘Week van Het Landschap’ in 2010, Festival De Basis in 2011 en 2013, het slotfestival van de Vrede van Utrecht in 2013 tot aan de opening van Park Vliegbasis Soesterberg voor de regio eind 2014. Incidenteel werd toegang verleend voor hardloop- events of wielerwedstrijden op de landingsbaan.

Het initiatief om in het landschap met beeldend kunstenaars te gaan werken en een semi-permanente collectie op te bouwen is in 2010 gestart vanuit het Centrum Beeldende Kunst Utrecht. Dit vanuit de overtuiging dat een collectie een stevige pijler zou kunnen worden voor de recreatieve cultuurbeleving van het toekomstige Park Vliegbasis Soesterberg. De collectie zou kunnen uitgroeien tot een biënnale-achtige manifestatie van internationaal niveau.

 

Om tot een breed gedragen ontwikkelingsvisie te komen voor het gebruik en beleving van Park Vliegbasis Soesterberg heeft de afdeling cultuur van de Provincie Utrecht in 2014 een onderzoek laten uitvoeren door Het Instituut voor Case Studies naar haalbare toekomstscenario’s voor beheer en exploitatie waarbij samenhang tussen natuur, cultuur, economie en organisatie het uitgangspunt was. De eindrapportage is gevat in een ideeënboek waarin de kwaliteiten van het terrein worden benoemd en richtingen voor mogelijke invulling zijn beschreven. Daarnaast werd een kwartiermaker en curator aangesteld met verschillende taken in het gebied zelf. Het kwartiermaken richtte zich op het aantrekken van een netwerk rondom de basis van professionele partners. Niet alleen op het gebied van kunst en cultuur, maar ook andere partijen en bedrijven voor interessante crossovers.

 

EMBEDDED ART 2015

In het kader van EMBEDDED ART werden twee nieuwe opdrachten verstrekt en twee werken in bruikleen genomen. Programmapartners waren het Nationaal Militair Museum, stichting Viewmaster en stichting Niet Normaal. De tentoonstelling trok inclusief de opening en enkele begeleidde excursies in drie weekenden ruim 3000 bezoekers.

 

Voor een breed publiek

EMBEDDED ART is bedoeld voor een breed publiek omdat de kunst verbonden is met erfgoed, natuur en landschap, techniek en innovatie. De kunstwerken zijn te vinden in drie verschillende zones van het park. Het sheltergebied, het munitiepark en de verkeerstoren in het toekomstige woongebied aan de zuidkant van de vliegbasis.

 

 

Powered by

|     Gemeente Soest    |      Gemeente Zeist